» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
- HUVAS
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
-Verksamhetsutvecklare sociala företag
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökAvslutade insatser/projekt


Här
 nedan finns information om de insatser/projekt som nyligen avslutats.
I högerspalten finns länkar till mer information om andra avslutade projekt.

Möjliggörarna
Projektet Möjliggörarna finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Målsättningen var att utveckla uppsökande verksamhet bland unga (20-24 år) som varken arbetar eller studerar.
Projektet startade i februari 2017 och pågick till juli 2018. 
 
Utvärdering Möjliggörarna.pdf

Slussen
Slussen riktade sig till unga vuxna i åldern 16-24 år i Huddinge, Botkyrka och Salem i behov av extra stöd på vägen till arbete eller studier. Gemensamt för många deltagare är en ofullständig skolgång. I insatsen arbetade personal från Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledare från Huddinge kommun.     

Adrian
Adrian - rehabilitering i samverkan - i Salem syftar till att ge personer som helt eller delvis saknar arbetsförmåga möjlighet att komma in på arbetsmarknaden igen, istället för att uppbära försörjningsstöd, sjukpenning, tillfällig sjukersättning eller a-kassa. Salems kommun är huvudman. Övriga samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting.
 Avslutsrapport Adrian2017.pdf

Samverkansteamet Huddinge (SAM Huddinge)
Samverkansteamet utvecklade stöd riktat till personer med mång-facetterad problematik och/eller långvarig ohälsa. I teamet arbetade personal från Arbetsförmedlingen, Huddinge kommuns enhet för arbete och försörjning och Försäkringskassan. Insatsen inleddes med en myndighetsövergripande bedömning av alla nya remisser på ett s.k. Remissråd. Därefter tog deltagare tillsammans med teamet fram en plan för vad som ska göras under tiden i SAM, med sikte mot arbete/studier.
 En deltagares resa- hos SAM.pdf
 Avslutsrapport SAM-Huddinge.pdf

Samverkansteam Botkyrka
Samverkansteamet vänder sig till personer mellan 18 och 64 år som står utanför arbetsmarknaden till följd av mångfacetterad och långvarig ohälsa och som behöver stöd och hjälp från flera aktörer. Efter en inledande bedömning, som görs gemensamt av de myndigheter som samverkar, ges bl.a. individuell vägledning och stöd med sikte på arbete eller studier. Botkyrka kommun är huvudman. Övriga samarbetspartners är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting.
 
Avslutsrapport Sam. Botkyrka 2017.pdf

SamPlan

SamPlan utvecklade samverkan kring sjukskrivna som saknar sjukpenning.
Syftet med SamPlan var att pröva och utveckla en modell för samverkan mellan i första hand Försäkringskassan och kommunerna, men där också Arbetsförmedlingen och vården ingår.

 SamPlan Slutrapport.pdf

Akse
Personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk funktionsnedsättning har svårt att få jobb. I detta projekt fick deltagarna stöd och hjälp i syfte att stärka deras möjligheter att arbeta. Först görs en systematisk bedömning av arbets- och aktivitetsförmågan. Därefter ges individuellt stöd på en arbetsplats, enligt Supported Employmentmetoden.

Samverkanspartners är socialpsykiatriska enheten i Botkyrka kommun samt Botkyrka psykosöppenvård, Arbetsförmedlingen Botkyrka-Salem och Försäkringskassan. Även Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar (IFSAP)  ingår i samverkan. 
 AKSE slutkonferens.pdf
 Utvärdering Konkludo.pdf


Kugghjulen
Kugghjulsmetodiken fångar upp sjukskrivna med en diffus eller svårbedömd problematik. I Kugghjulen samverkar vårdcentraler och öppenvårdspsykiatri med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna. Syftet är att göra gemensamma bedömningar som möjliggör en bra rehabilitering och ett snabbare tillfrisknande. Från 2015 stödjer förbundet inte längre Kugghjulssamverkan finansiellt. Vissa vårdenheter fortsätter dock med Kugghjulsmöten.
Faktablad Kugghjulen.pdf
 Samlad värdering av Kugghjulen.pdf

REKA
- Remiss- och kartläggningsteam
Syftet med denna tvååriga försöksverksamhet var att skapa ett myndighetsgemensamt team för behovsbedömning av samordnad rehabilitering. Utifrån en kartläggning av varje persons behov upprättades bl.a. en myndighetsgemensam handlingsplan för varje person. Samverkanspartners var Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. Erfarenheter från REKA tas tillvara i den fortsatta samverkan inom samverkansteamen.
 Folder REKA.pdf

Paraplyteamet Botkyrka
Paraplyteamet pågick som projekt 2009 till 2013 och delfinansierades under 2014 för att kunna implementeras helt i kommunens ordinarie verksamhet.
Teamets coacher och traineehandledare arbetade med unga, 16-24 år, som inte gick i skolan eller arbetade.
Paraplyteamet erbjöd också traineeplatser ute på olika arbetsplatser. Samverkanspartners var kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. Även frivården och privata näringsidkare deltog. För mer information, mejla till  Paraplyteamet
Faktablad Paraplyprojektet.pdf
Föreläsning om Paraplyprojektet                            
                    
Grenverket Södertörn
Projektet pågick nästan fyra år och hade deltagare från flera kommuner. Det medfinansierades av Europeiska socialfonden, och målgruppen var ungdomar som varken jobbade eller studerade. 2 338 unga, 16-29 år, deltog. 54 procent gick vidare till arbete eller studier. Grenverket Södertörn bestod av fem delprojekt: Paraplyprojektet (Botkyrka), Ungdomsteamet (Haninge), Slussen (Huddinge) samt Spången (Södertälje).
 Slutrapport.pdf

LISA - Livslinjen
Hösten 2013 delfinansierade förbundet folkhögskolekursen LISA. Kursen syftade till att öka deltagarnas möjligheter att gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering. LISA fortsätter att drivas av Ågesta folkhögskola. För mer information, kontakta Åsa Wennström, tel. 08-562 28 141.

Tidigare insatser, ordnade efter målgrupp

- Unga
Gemensamt vägledningsteam för ungdomar 2006-2008 - Botkyrka
 Faktablad.pdf  
 Utvärdering.pdf

Studie- och arbetscoach 2006-2007 - Botkyrka
 Faktablad.pdf
 Utvärdering.pdf
 
            
InRe 2010 - Huddinge
 Summering InRe.pdf

           
KASAM för Unga Vuxna 2011-2012 - Huddinge
 Uppföljning KASAM-kurs 2011-2012.pdf

- Personer med neuro-psykiatriska funktionshinder

Utijobb 2010-2012 - Huddinge
 Slutrapport.pdf
Utvärdering.pdf
 Metodsammanställning.pdf
 Metod - egen kartläggning.pdf och Bilagor.pdf

- Personer med missbruk
Bobsy 2012 - Botkyrka
 
Faktablad.pdf
 Slutrapport.pdf

- Personer med långvarig problematik
Husamrådet 2008-2012 - Huddinge
 Faktablad.pdf
 Lärande utvärdering.pdf
 Slutrapport.pdf
           
Husamrådets coachinsats 2008-2010 - Huddinge
 Faktablad.pdf
 Värdering av coachinsatsen.pdf


- Långtidsarbetslösa
KBT-insats 2011 - Botkyrka
 Slutrapport.pdf 

- Sjukskrivna
Coach inom RehabRådet 2006-2007 - Botkyrka
 
Projektansökan.pdf

- Personer som riskerat utförsäkring
Språnget
 2009-2010 - Huddinge
 Faktablad.pdf
 Summering Språnget.pdf  

- Personer med ett samlat stödbehov och bristande
kunskaper i svenska
Spraka 2009-2010 - Huddinge
 Faktablad.pdf


Uppdaterat 2018-10-17
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum