» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» Sök


Läsvärt

Här samlar vi rapporter, artiklar och andra dokument av relevans för den finansiella samordningen och samordnad rehabilitering.

Fokus 17- Ungas etablering
Rapporten från MUCF visar att de flesta unga har en problemfri väg till arbetslivet men att kortutbildade, utrikes födda och unga med funktionsnedsättning möter större svårigheter än andra. Studien visar även att unga är engagerade i civilsamhället i lika stor utsträckning som äldre samt att unga röstar i något mindre utsträckning än äldre men att skillnaderna är små och minskande.
Ladda ner rapporten

Från medel till mål
Det finns flera lokala och nationella initiativ för att förbättra samordningen inom vården och omsorgen. Ändå saknas fortfarande kunskap om vad som faktiskt bidrar till att patienter och brukare upplever vården och omsorgen som samordnad.
Länk till publikationen

Kunskapssammanställning om diskriminering pga psykisk ohälsa
NSPH har publicerat en systematisk kunskapsöversikt om diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Kunskapsöversikten samlar alla relevanta studier i frågan sedan tio år tillbaka och listar en rad rekommendationer om hur diskrimineringen stoppas.
Ladda ner sammanställningen

Utvärdering av rehabkoordinatorer i Stockholm län
Rehabiliteringskoordinatorn har en positiv effekt på sjukskrivning för vissa patientgrupper. Vårdkonsumtionen påverkas dock inte, visar en slutrapport från Stockholms läns landsting.
Läs rapporten
         
Sammanställning hälsoläget bland nyanlända
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har bildat en nationell arbetsgrupp med uppdrag att samarbeta kring hälsa och nyanländas etablering.

En del av arbetet har bestått i att sammanställa publicerade rapporter under 2015 och 2016 och har nyanlända personers hälsa i fokus. Rapporten finns att ladda ner på nedanstående länk.
Läs rapporten

Förbättrat lönestöd för personer med funktionsnedsättning
Regeringen har beslutat att lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska förtydligas och förstärkas.
Läs mer hos regeringskansliet

Websänt seminarium från försäkringskassan om psykisk ohälsa och sjukskrivning
Se seminariet

Film om studiestartsstöd

Det nya studiestartsstödet träder i kraft den 2 juli i år. Syftet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort utbildningsbehov. Nu finns en film som sammanfattar vad studiestartsstödet innebär.
Se filmen

Rekommendationer om vilket stöd unga behöver
Många unga i Norden lider av psykisk ohälsa och en del riskerar långvarigt utanförskap. Nordens välfärdscenter avslutar ett flerårigt projekt kring ungdomar som mår dåligt med fyra konkreta rekommendationer till de nordiska politikerna. Rekommendationerna anger vad samhället behöver investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga.
Läs rapporten

Förstudie ESF

Våren 2016 bedrev Sveriges kommuner och landsting (SKL) en förstudie finansierad med medel från Europeiska socialfonden (ESF). Förstudien är nu klar och vad gäller finansiell samordning (Finsam) föreslås fyra insatser för ett genomförandeprojekt inom ESF. Dessa handlar om att utveckla och sprida modeller och arbetssätt för långsiktig och hållbar myndighetssamverkan, främst till små och medelstora samordningsförbund.
Läs rapporten

Rapport från FoU Södertörn: Varför kommer de tillbaka?
Åren 2010-2014 genomfördes kartläggningar i sex län för att ta fram kunskap om hur vård och stöd till frekventa besökare inom missbruksområdet fungerar. Totalt har 70 autentiska fall kartlagts och analyserats. Med den här rapporten sprider FoU Södertörn resultaten.
 Rapport.pdf
Läs mer om rapporten på FoU Södertörns hemsida 
          
Kortare sjukskrivningar med koordinatorer
Projektet Utvärdering och utveckling av koordinatorsfunktion för effektiv rehabilitering inom Stockholms läns landsting startade 2012. I en nyligen publicerad delutvärderingsrapport redovisas effekterna hittills på sjukskrivning, vårdkonsumtion och livskvalitet för patienter med långvarig smärta och/eller lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Rapporten visar att med stöd av rehabiliteringskoordinator kunde patienter med risk för lång sjukskrivning korta sin sjukskrivningstid med i genomsnitt 53 dagar.

Rapporten finns att ladda ner på SKLs hemsida 

Lyra och Start uppmärksammade av Uppdrag Psykisk Hälsa.
Lyra har  tillsammans med START uppmärksammats i en sammanställning gjord inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa. Uppdraget är ett resultat av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Inom ramen för uppdraget har man tagit fram exempel på samordningsförbund som stödjer arbetet med funktionsnedsatta och sysselsättning.

Läs mer om Lyra här 
Läs mer om START här


SIP - Samordnad individuell plan
Samordnad individuell plan ska tas fram när någon har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården och insatserna behöver samordnas.
Läs mer på SKLs hemsida 
 Bildspel om hur SIP kan användas.pdf

Samordningsförbundet Samspelet har utvecklat SIP till att omfatta även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Se filmen om SamSip 

Socialt företagande i Botkyrka
En detaljerad studie i samverkan mellan myndigheter och sociala företag.
 Rapport.pdf       

Folkhälsorapport 2015
Stockholms läns landstings Folkhälsorapport 2015 bidrar med en aktuell beskrivning och analys av hälsoläget.
 Folkhälsorapport 2015.pdf

Unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar
Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att föreslå en modell för samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa.
 Rapport.pdf

Riksdagsrapport om Finsam 
Socialförsäkringsutskottet beslutade den 15 april 2014 att genomföra en uppföljning av Finsam. Uppföljningen har gjorts genom dokumentstudier, intervjuer och skriftliga frågor till samordningsförbund, myndigheter och andra aktörer på lokal, regional och central nivå.
 Finsam-rapport.pdf

God samverkan - för individens bästa
Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen har tagit fram en webbplats för att stödja utvecklingen av lokal samverkan. Här finns kunskap, inspiration och tips för samverkan kring personer som har ekonomiskt bistånd och är arbetssökande.
Läs mer på www.godsamverkan.se 

Projekt Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning
Nordens Välfärdscenter projekt "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning" sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Syftet är att inspirera och konkretisera för beslutsfattare vad man ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga.
Läs mer på www.nordicwelfare.org 

Rapport från LO: Unga vuxna som varken arbetar eller studerar
LO (Landsorganisationen i Sverige) publicerade i februari 2015 en rapport som beskriver utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar.
 LO-rapport NEET.xps

Delegation för att minska ungdomsarbetslösheten
Regeringen har beslutat om att tillsätta en Delegation för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2018.
Läs pressmeddelandet på www.regeringen.se  

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom Samordningsförbunden
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har låtit göra en sammanställning av det samhällsekonomiska resultatet av insatser som finansierats av samordningsförbund.
 Rapport samhällsekonomiskt resultat.pdf

Insatser för unga inom Finsam
Nationella rådet har genomfört en studie av insatser för unga inom Finsam.  Fokus har varit att identifiera gemensamma nämnare som bidrar till positiva resultat i insatserna samt att belysa goda exempel, se rapporten. Bland annat har man särskilt uppmärksammat två insatser som Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem finansierat; Grenverket Södertörn och START-projektet.
 Rapport -insatser för unga inom Finsam.xps

Broschyr om sociala företag
Broschyren "Äntligen - ett stöd för alla som hamnat i den här situationen" är framtagen av Temagruppen entreprenörskap och företagande, i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Broschyr.pdf

Rapport: Samordning - kittet i välfärdsbygget
Rapport från tankesmedjan Tiden som lyfter fram Samordningsförbunden som viktiga välfärdsaktörer. Författare: Ola Andersson, Kerstin Alnebratt och Johan Jonsson.
 Samordning - kittet i välfärdsbygget.pdf

Avhandling: Supported Employment i en svensk kontext
Johanna Gustafsson, Örebro Universitet, har skrivit den första svenska avhandlingen om Supported Employment.
 Avhandling.pdf

Uppföljning: Temagruppen Unga i arbetslivet
2013 års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar.
 Rapport.pdf

NNS: Trendspaning bland 27 samordningsförbund

En arbetsgrupp kopplad till föreningen NNS har gått igenom 27 årsredovisningar för 2011 från samordningsförbund i östra Mellansverige. Syftet har varit att fördjupa bilden av vad samordningsförbunden gör, hur de utvecklas, se trender, resultat och måluppfyllelser.
 Trendspaning.pdf


Rapport: Folkhälsan i Stockholms län

Stockholms läns landsting presenterar vart fjärde år en rapport över folkhälsan i länet. Den senaste publicerades i december 2011.
 
Folkhälsorapporten 2011.pdf

ISF: "Centralisera utvärderingen av förbundens insatser"
Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, föreslår i en rapport till regeringen att utvärderingen av samordningsförbundens insatser bör centraliseras.
 ISF-rapport_2010-2[1].pdf
           

SKL: "Stärkt samordning behövs"
Finansiell samordning är av avgörande betydelse för att förbättra stödet till arbetslösa, skriver Per-Arne Andersson på Sveriges kommuner och landsting. "Vi vill att regeringen verkar för att Finsam ska finnas i alla kommuner."
Läs mer på www.skl.se 
            
ISF: "Fyrpartssamverkan har bäst förutsättningar
att lyckas"

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har skrivit en rapport till regeringen där de har värderat rapporter och utvärderingar av samordningsförbundens verksamhet. ISF skriver bl a i sammanfattningen: "ISF:s samlade bedömning är att fyrpartssamverkan har bäst förutsättningar att lyckas utifrån både deltagarnas och organisationens perspektiv. Förbundens konstruktion medför att relevanta aktörer inkluderas, individen är huvudperson i de insatser som beskrivits och verksamheten är förankrad såväl bland politiker som bland de samverkande organisationerna." 
 Rapport 2010:2.pdf     
           

Länkar till aktörer som har mer läsvärt material
         
           
Coompanion

Delegationen för Unga till Arbete 

Eufonder

Finsam

FoU Södertörn


Fritidsnätet (aktiviteter för dig som behöver extra stöd) 

Folkhälsoguiden

God Samverkan

Inspektionen
för socialförsäkringen


Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS)

Uppdrag Psykisk Hälsa
 

Landstingets folkhälsoguide
Folkhälsoguiden
Stockholms län


Statskontorets utvärderingar
Statskontoret har följt upp och utvärderat finansiell samordning (Finsam) under de första fem åren med lagen.
 
Effekter av Finsam?
Rapport december 2008 (pdf)


Statskontoret

 Uppdaterat 2018-05-07
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum