Insatser/projekt

Samordningsförbundet finansierar en rad insatser/projekt för att stärka ett samordnat arbete med rehabilitering i Botkyrka, Huddinge och Salem. 

För varje insats finns en särskild styrgrupp. För information om vilka som ingår i en styrgrupp, mejla kontaktpersonen för respektive projekt.
 

Stöd till unga
Lyra
Lyra riktar sig till arbetslösa unga vuxna, 18-29 år, med psykisk ohälsa som behöver stöd på vägen till arbete eller studier.

Möjliggörarna 
Projektet avser uppsökande verksamhet bland unga, 20-24 år, i Huddinge och Salem, inom insatserna Slussen och Ungdomsprojektet i Salem. 
                       
Ungdomsprojektet i Salem
Projektet ska utveckla arbetsformer för att stärka, effektivisera och förbättra stödet till unga mellan 16-24 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatse
           
Supported Empolyment/Supported Education
START 
START ger arbetslivsinriktat stöd till personer med lindrig utvecklingsstörning/autism.
          

Samordnad rehabilitering 
MIA -Mobilisering Inför Arbete är till för personer som står utanför arbetsmarknaden och som behöver stöd och hjälp från flera aktörer att komma tillbaka till arbete/Studier.
MIA
           

Hälsofrämjande aktiviteter
HälsoSam

Metodstöd och strukturpåverkande insatser
IPS-metodstöd
Psykiatriprojektet

Verksamhetsutvecklare Sociala Företag   

Mer information om insatserna finns på respektive sida.
Avslutade insatser
- Slussen (2009-2018)
- Adrian (2013-2016)
- Samverkansteam Huddinge
- Samverkansteam Botkyrka
- SamPlan (2014-2016)
- AkSe (2007-2015)
- Paraplyteamet (2009-2014)
- Kugghjulen (2007-2014)
- REKA (2012-2014)
- LISA (2013)                     

                       
Läs mer om dessa:

Avslutade insatser/projekt 
___________________________

                       
                      


Uppdaterat 2018-05-07